Thông tin cổ đông

Thông Báo

26/04/2016
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan

Thông báo

26/04/2016
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan

Thông Báo

21/03/2016
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan.

Thông Báo

21/03/2016
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.

Thông báo

09/03/2016
Thông báo chuyển địa chỉ Công ty tại thành phố Hà Nội và ngày đăng ký cuối cùng để tham dự đại hội đồng cổ đông thường niện năm 2016.