Thông tin cổ đông

Thông báo

12/01/2016
Về việc quyết định sử phạt vi phạm hành chính về thuế - niên độ 2013-2014.

Thông báo

05/01/2016
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan.

Thông báo

05/01/2016
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan.

Thông báo

02/12/2015
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan.

Thông báo

02/12/2015
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan.

Thông báo

26/10/2015
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan.