Thông tin cổ đông

Thông báo

09/03/2016
Thông báo chuyển địa chỉ Công ty tại thành phố Hà Nội và ngày đăng ký cuối cùng để tham dự đại hội đồng cổ đông thường niện năm 2016.

Thông Báo

17/02/2016
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan

Thông Báo

17/02/2016
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan

Thông báo

15/02/2016
Về việc gia hạn thời gian công bố BCTC.

Thông báo

12/01/2016
Về việc quyết định sử phạt vi phạm hành chính về thuế - niên độ 2013-2014.

Thông báo

05/01/2016
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan.