Thông tin cổ đông

Nghị quyết Hội đồng Quản trị

30/05/2011
Nghị quyết Hội đồng Quản trị.

Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2011

23/04/2011
Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2011.

Tài liệu Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2011

20/04/2011
Tài liệu Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2011.

Thư mời

14/04/2011
Thư mời dự Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2011.

Thông báo

14/04/2011
Mời dự Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2011.

Thông báo

18/09/2010
Về việc đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu trên SGDCK Hà Nội.