Thông tin cổ đông

Thông báo

14/11/2017
Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Thông báo

27/10/2017
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan.

Thông báo

27/10/2017
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.

Thông báo

18/09/2017
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan.

Thông báo

18/09/2017
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.

Thông báo

14/08/2017
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan.