Thông tin cổ đông

Thông báo

17/07/2017
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế - niên độ 2015-2016

Thông báo

28/06/2017
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.

Thông báo

20/06/2017
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan.

Thông báo

20/06/2017
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.

Thông báo

16/05/2017
Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Thông báo

16/05/2017
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan.