Báo cáo tài chính

Giải trình chênh lệch KQKD trên BCTCHN 6 tháng đầu năm 2017 và 2016 sau soát xét

Tải xuống

Giải trình chênh lệch KQKD trên BCTC riêng 6 tháng đầu năm 2017 và 2016 sau soát xét

Tải xuống

Giải trình chênh lệch KQKD trên BCTCHN 6 tháng đầu năm 2017 trước và sau soát xét

Tải xuống

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017 đã được soát xét

Tải xuống

Báo cáo tài chính Công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2017 đã được soát xét

Tải xuống

Giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa QII/2017 và QII/2016 (Báo cáo hợp nhất)

Tải xuống