Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất QIII/2017

Tải xuống

Giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa QIII/2017 và QIII/2016 (Báo cáo riêng)

Tải xuống

Báo cáo tài chính công ty mẹ QIII/2017

Tải xuống

Giải trình chênh lệch KQKD trên BCTCHN 6 tháng đầu năm 2017 và 2016 sau soát xét

Tải xuống

Giải trình chênh lệch KQKD trên BCTC riêng 6 tháng đầu năm 2017 và 2016 sau soát xét

Tải xuống

Giải trình chênh lệch KQKD trên BCTCHN 6 tháng đầu năm 2017 trước và sau soát xét

Tải xuống