Báo cáo tài chính

Giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa QIV/2017 và QIV/2016 (Báo cáo hợp nhất)

30/01/2018
Tải xuống

Báo cáo tài chính hợp nhất QIV/2017

30/01/2018
Tải xuống

Giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa QIV/2017 và QIV/2016 (Báo cáo riêng)

30/01/2018
Tải xuống

Báo cáo tài chính công ty mẹ QIV/2017

30/01/2018
Tải xuống

Báo cáo tài chính hợp nhất QIII/2017

30/10/2017
Tải xuống

Giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa QIII/2017 và QIII/2016 (Báo cáo riêng)

30/10/2017
Tải xuống