Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vinafreight 2019

26/04/2019
Ngày 25/04/2019, Công ty cổ phần Vinafreight đã tổ chức trọng thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty đã nghe và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty trong năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Một số hình ảnh của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vinafreight năm 2019: