Công ty CP Vinafreight tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

05/12/2019
Sáng ngày 05 tháng 12 năm 2019, Công ty CP Vinafreight đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 để trình bày với các cổ đông Báo cáo tình hình sử dụng vốn sau đợt tăng vốn năm 2018 và Tờ trình Phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
 
Đã có 14 cổ đông tương ứng với 6.787.410/8.376.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,88% tổng số cổ phần có quyền tham dự, đã đến dự và đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Báo cáo và Tờ trình nói trên.