Công ty cổ phần Vinafreight tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

09/06/2020
Ngày 08/06/2020, Công ty cổ phần Vinafreight đã tổ chức trọng thể phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty đã nghe và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty trong năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Một số hình ảnh của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vinafreight năm 2020:
Ông Lê Văn Hùng - Trưởng ban Kiểm soát đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông

Đoàn Chủ tịch chủ trì phiên họp.

Ông Lê Duy Hiệp - Thành viên HĐQT đọc Báo cáo hoạt động năm 2019 của HĐQT

Ông Nguyễn Huy Diệu - Phó Tổng Giám đốc đọc Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh 2019 và kế hoạch kinh doanh 2020

Ông Nguyễn Bích Lân - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đọc các Tờ trình