Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

25/04/2014


Ông Nguyễn Bích Lân - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty - báo cáo kết quả kinh doanh 2013 và kế hoạch kinh doanh 2014Ông Lê Duy Hiệp - thành viên HĐQT - đọc tờ trình ủy quyền HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014Ông Đỗ Xuân Quang - thành viên HĐQT - đọc tờ trình cổ phần hóa Công ty  dịch vụ hàng không Vector quốc tế.
Quang cảnh phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014