Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2009

29/01/2014
Tải xuống

Báo cáo tài chính năm 2009

29/01/2014
Tải xuống

Báo cáo tài chính 9 tháng năm 2009

29/01/2014
Tải xuống

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2008

29/01/2014
Tải xuống

Báo cáo tài chính năm 2008

29/01/2014
Tải xuống

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2007

29/01/2014
Tải xuống