Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2011

29/01/2014
Tải xuống

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 năm 2011

29/01/2014
Tải xuống

BCTC hợp nhất đã được soát xét - 6 tháng đầu năm 2011

29/01/2014
Tải xuống

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2011

29/01/2014
Tải xuống

BCTC đã được soát xét - Công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2011

29/01/2014
Tải xuống

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 năm 2011

29/01/2014
Tải xuống