Báo cáo tài chính

Giải trình chênh lệch LNST trên báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2023 trước và sau soát xét

07/09/2023
Tải xuống

Giải trình chênh lệch KQKD trên BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022 và 2023

29/08/2023
Tải xuống

Báo cáo tài chính Hợp nhất giữa niên độ (năm 2023)

29/08/2023
Tải xuống

Giải trình chênh lệch KQKD trên BCTC riêng 6 tháng đầu năm 2022 và 2023

29/08/2023
Tải xuống

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ (năm 2023)

29/08/2023
Tải xuống

Giải trình chênh lệch KQKD sau thuế giữa QII/2023 và QII/2022 (Báo cáo hợp nhất)

28/07/2023
Tải xuống