Báo cáo tài chính

Giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa QII/2021 và QII/2020 (Báo cáo hợp nhất)

28/07/2021
Tải xuống

Báo cáo tài chính hợp nhất QII/2021

28/07/2021
Tải xuống

Giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa QII/2021 và QII/2020 (Báo cáo riêng)

28/07/2021
Tải xuống

Báo cáo tài chính công ty mẹ QII/2021

28/07/2021
Tải xuống

Giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa QI/2020 và QI/2021 (Báo cáo hợp nhất)

29/04/2021
Tải xuống

Báo cáo tài chính hợp nhất QI/2021

29/04/2021
Tải xuống