Báo cáo tài chính

Giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa QI/2022 và QI/2021 (Báo cáo hợp nhất)

29/04/2022
Tải xuống

Giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa QI/2022 và QI/2021 (Báo cáo riêng)

29/04/2022
Tải xuống

Báo cáo tài chính hợp nhất QI/2022

29/04/2022
Tải xuống

Báo cáo tài chính công ty mẹ QI/2022

29/04/2022
Tải xuống

Giải trình biến động KQKD trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 trước và sau kiểm toán

30/03/2022
Tải xuống

Giải trình biến động KQKD trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 so với năm 2020

30/03/2022
Tải xuống