Báo cáo tài chính

Giải trình chênh lệch KQKD trên BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020 và 2021

25/08/2021
Tải xuống

Báo cáo tài chính Hợp nhất giữa niên độ (năm 2021)

25/08/2021
Tải xuống

Giải trình chênh lệch KQKD trên BCTC riêng 6 tháng đầu năm 2020 và 2021

25/08/2021
Tải xuống

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ (năm 2021)

25/08/2021
Tải xuống

Giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa QII/2021 và QII/2020 (Báo cáo hợp nhất)

28/07/2021
Tải xuống

Báo cáo tài chính hợp nhất QII/2021

28/07/2021
Tải xuống