Báo cáo tài chính

Giải trình biến động KQKD trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 so với năm 2018

20/03/2020
Tải xuống

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán

20/03/2020
Tải xuống

Giải trình biến động KQKD trên báo cáo tài chính tổng hợp năm 2019 so với năm 2018

20/03/2020
Tải xuống

Báo cáo Tài chính tổng hợp năm 2019 đã kiểm toán

20/03/2020
Tải xuống

Giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa Q4/2019 và Q4/2018 (Báo cáo riêng)

21/01/2020
Tải xuống

Báo cáo tài chính Cty mẹ Q4/2019

21/01/2020
Tải xuống