Báo cáo tài chính

Giải trình kết quả kinh doanh Q3/2022 hợp nhất

28/10/2022
Tải xuống

Giải trình kết quả kinh doanh Q3/2022 Công ty mẹ

28/10/2022
Tải xuống

Báo cáo tài chính Hợp nhất Q3/2022

28/10/2022
Tải xuống

Báo cáo tài chính Q3/2022 Công ty mẹ

28/10/2022
Tải xuống

Giải trình chênh lệch KQKD trên BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2021 và 2022

26/08/2022
Tải xuống

Báo cáo tài chính Hợp nhất giữa niên độ (năm 2022)

26/08/2022
Tải xuống