Báo cáo tài chính

Giải trình biến động KQKD trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 so với năm 2022

04/03/2024
Tải xuống

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán

04/03/2024
Tải xuống

Giải trình chênh lệch KQKD trên báo cáo tài chính riêng năm 2023 trước và sau kiểm toán

04/03/2024
Tải xuống

Giải trình biến động KQKD trên báo cáo tài chính riêng năm 2023 so với năm 2022

04/03/2024
Tải xuống

Báo cáo Tài chính năm 2023 đã kiểm toán

04/03/2024
Tải xuống

Giải trình chênh lệch KQKD sau thuế giữa QIV/2023 và QIV/2022 (Báo cáo hợp nhất)

30/01/2024
Tải xuống