Báo cáo tài chính

Giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa QI/2019 và QI/2020 (Báo cáo hợp nhất)

27/04/2020
Tải xuống

Báo cáo tài chính hợp nhất QI/2020

27/04/2020
Tải xuống

Giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa QI/2019 và QI/2020 (Báo cáo riêng)

27/04/2020
Tải xuống

Báo cáo tài chính công ty mẹ QI/2020

27/04/2020
Tải xuống

Giải trình biến động KQKD trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 so với năm 2018

20/03/2020
Tải xuống

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán

20/03/2020
Tải xuống