Báo cáo tài chính

Giải trình biến động KQKD trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 trước và sau kiểm toán

26/03/2021
Tải xuống

Giải trình biến động KQKD trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 so với năm 2019

26/03/2021
Tải xuống

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán

26/03/2021
Tải xuống

Báo cáo Tài chính tổng hợp năm 2020 đã kiểm toán

26/03/2021
Tải xuống

Giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa QIV/2019 và QIV/2020 (Báo cáo hợp nhất)

29/01/2021
Tải xuống

Báo cáo tài chính hợp nhất QIV/2020

29/01/2021
Tải xuống