Báo cáo tài chính

Giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa QIII/2019 và QIII/2020 (Báo cáo hợp nhất)

29/10/2020
Tải xuống

Báo cáo tài chính hợp nhất QIII/2020

29/10/2020
Tải xuống

Giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa QIII/2019 và QIII/2020 (Báo cáo riêng)

29/10/2020
Tải xuống

Báo cáo tài chính công ty mẹ QIII/2020

29/10/2020
Tải xuống

Giải trình chênh lệch KQKD trên BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 và 2020

28/08/2020
Tải xuống

Báo cáo tài chính Hợp nhất giữa niên độ (năm 2020)

28/08/2020
Tải xuống