Báo cáo tài chính

Giải trình chênh lệch KQKD trên BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 và 2020

28/08/2020
Tải xuống

Báo cáo tài chính Hợp nhất giữa niên độ (năm 2020)

28/08/2020
Tải xuống

Giải trình chênh lệch KQKD trên BCTC tổng hợp 6 tháng đầu năm 2019 và 2020

28/08/2020
Tải xuống

Báo cáo tài chính Tổng hợp giữa niên độ (năm 2020)

28/08/2020
Tải xuống

Giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa QII/2019 và QII/2020 (Báo cáo hợp nhất)

30/07/2020
Tải xuống

Báo cáo tài chính hợp nhất QII/2020

30/07/2020
Tải xuống