Báo cáo tài chính

Giải trình biến động KQKD trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 so với năm 2021

30/03/2023
Tải xuống

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán

30/03/2023
Tải xuống

Giải trình biến động KQKD trên báo cáo tài chính riêng năm 2022 so với năm 2021

30/03/2023
Tải xuống

Giải trình chênh lệch KQKD trên báo cáo tài chính riêng năm 2022 trước và sau kiểm toán

30/03/2023
Tải xuống

Báo cáo Tài chính năm 2022 đã kiểm toán

30/03/2023
Tải xuống

Giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa QIV/2022 và QIV/2021 (Báo cáo hợp nhất)

30/01/2023
Tải xuống