Nghị quyết Hội đồng Quản trị

Số: 11-20/NQ - HĐQT

29/09/2020
Thông qua việc thành lập hai địa điểm kinh doanh mới tại Hà Nội và Hải Phòng
Tải xuống

Số: 10-20/NQ - HĐQT

05/08/2020
Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành chứng khoán ra công chúng nộp UBCKNN.
Tải xuống

Số: 09-20/NQ - HĐQT

03/08/2020
Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
Tải xuống

Số: 08-20/NQ - HĐQT

29/07/2020
Về việc thay đổi nhân sự lãnh đạo của công ty
Tải xuống

Số: 07-20/NQ - HĐQT

03/07/2020
Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán niên độ 2020
Tải xuống

Số: 06-20/NQ - HĐQT

26/05/2020
- Thông qua việc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để trình ĐHĐCĐ.
- Thông qua việc vay vốn để bổ sung vốn đối ứng vào Công ty Cổ phần Cảng Mipec.
- Thông qua các báo cáo và tờ trình ĐHĐCĐ.
Tải xuống