Nghị quyết Hội đồng Quản trị

Số: 10-19/NQ - HĐQT

05/09/2019
Thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty.
Tải xuống

Số: 09-19/NQ - HĐQT

14/08/2019
Thông qua việc góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần Thăng Long Logistics (TLL).
Tải xuống

Số: 08-19/NQ - HĐQT

19/07/2019
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến.
Tải xuống

Số: 07-19/NQ-HĐQT

04/06/2019
Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán.
Tải xuống

Số: 06-19/NQ-HĐQT

23/05/2019
Thông qua nội dung chi trả cổ tức năm 2018.
Tải xuống

Số: 05-19/NQ-HĐQT

22/04/2019
Về việc thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
Tải xuống