Nghị quyết Hội đồng Quản trị

Số: 05-21/NQ - HĐQT

01/04/2021
Thông qua các báo cáo và tờ trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021
Tải xuống

Số: 04-21/NQ - HĐQT

16/03/2021
Về việc phân phối lại cổ phần không chào bán hết cho cổ đông hiện hữu
Tải xuống

Số: 03-21/NQ - HĐQT

26/02/2021
- Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Thông qua các báo cáo và tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
Tải xuống

Số: 02-21/NQ - HĐQT

15/01/2021
Thông qua việc mua trái phiếu chuyển đổi đợt 1 của công ty VNT
Tải xuống

Số: 01-21/NQ - HĐQT

07/01/2021
Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
Tải xuống

Số: 15-20/NQ - HĐQT

30/12/2020
Tải xuống