Nghị quyết Hội đồng Quản trị

Số: 09-21/NQ - HĐQT

14/07/2021
Về việc tái bổ nhiệm nhân sự Tổng Giám Đốc
Tải xuống

Số: 08-21/NQ - HĐQT

04/06/2021
Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
Tải xuống

Số: 07-21/NQ - HĐQT

18/05/2021
Về việc sử dụng 2.900.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương để làm tài sản đảm bảo cho Công ty Cổ phần Transimex phát hành trái phiếu
Tải xuống

Số: 06-21/NQ - HĐQT

22/04/2021
Thông qua việc sửa đổi điều lệ và điều chỉnh GCN đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung
Tải xuống

Số: 05-21/NQ - HĐQT

01/04/2021
Thông qua các báo cáo và tờ trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021
Tải xuống

Số: 04-21/NQ - HĐQT

16/03/2021
Về việc phân phối lại cổ phần không chào bán hết cho cổ đông hiện hữu
Tải xuống