Nghị quyết Hội đồng Quản trị

Số: 07-20/NQ - HĐQT

03/07/2020
Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán niên độ 2020
Tải xuống

Số: 06-20/NQ - HĐQT

26/05/2020
- Thông qua việc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để trình ĐHĐCĐ.
- Thông qua việc vay vốn để bổ sung vốn đối ứng vào Công ty Cổ phần Cảng Mipec.
- Thông qua các báo cáo và tờ trình ĐHĐCĐ.
Tải xuống

Số: 05-20/NQ - HĐQT

21/04/2020
- Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
Tải xuống

Số: 04-20/NQ - HĐQT

16/04/2020
Hủy danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2020
Tải xuống

Số: 03-20/NQ - HĐQT

30/03/2020
Về việc hoãn tổ chức Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020.
Tải xuống

Số: 02-20/NQ - HĐQT

02/03/2020
- Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
Tải xuống