Nghị quyết Hội đồng Quản trị

Số: 01-20/NQ - HĐQT & 02-20/NQ - HĐQT

03/01/2020
Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc công ty.
Tải xuống

Số: 12-19/NQ - HĐQT

30/10/2019
Về việc triệu tập Đại hội Đồng Cổ đông bất thường.
Tải xuống

Số: 11-19/NQ - HĐQT

25/10/2019
Thông qua chủ trương đầu tư.
Tải xuống

Số: 10-19/NQ - HĐQT

05/09/2019
Thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty.
Tải xuống

Số: 09-19/NQ - HĐQT

14/08/2019
Thông qua việc góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần Thăng Long Logistics (TLL).
Tải xuống

Số: 08-19/NQ - HĐQT

19/07/2019
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến.
Tải xuống