Nghị quyết Hội đồng Quản trị

Số: 12-21/NQ - HĐQT

05/10/2021
- Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2020
- Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2020
Tải xuống

Số: 11-21/NQ - HĐQT

21/08/2021
Thông qua việc đầu tư góp vốn và thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long 1 và Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long 2
Tải xuống

Số: 10-21/NQ - HĐQT

03/08/2021
Thông qua việc mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung
Tải xuống

Số: 09-21/NQ - HĐQT

14/07/2021
Về việc tái bổ nhiệm nhân sự Tổng Giám Đốc
Tải xuống

Số: 08-21/NQ - HĐQT

04/06/2021
Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
Tải xuống

Số: 07-21/NQ - HĐQT

18/05/2021
Về việc sử dụng 2.900.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương để làm tài sản đảm bảo cho Công ty Cổ phần Transimex phát hành trái phiếu
Tải xuống