Đại hội Đồng Cổ đông

Tài liệu Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2023

30/03/2023
Tải xuống

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần VINAFREIGHT (12-2022)

22/12/2022
Tải xuống

Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2022

05/10/2022
Tải xuống

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 19/09/2022

05/10/2022
Tải xuống

Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ số 2-2022

19/09/2022
Tải xuống

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần VINAFREIGHT

08/09/2022
Tải xuống