Đại hội Đồng Cổ đông

Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2022

05/10/2022
Tải xuống

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 19/09/2022

05/10/2022
Tải xuống

Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ số 2-2022

19/09/2022
Tải xuống

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần VINAFREIGHT

08/09/2022
Tải xuống

Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022 (đính chính)

04/05/2022
Tải xuống

Thông tin cá nhân và người có liên quan của thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027

22/04/2022
Tải xuống