Đại hội Đồng Cổ đông

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần VINAFREIGHT

05/09/2019
Tải xuống

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông

27/08/2019
Về việc dời trụ sở kinh doanh chính của Công ty.
Tải xuống

Biên bản kiểm phiếu

27/08/2019
Về việc lấy ý kiến cổ đông về việc dời trụ sở kinh doanh chính của Công ty.
Tải xuống

Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

13/08/2019
Tải xuống

Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2019

26/04/2019
Tải xuống

Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019

26/04/2019
Tải xuống