Đại hội Đồng Cổ đông

Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2024

22/03/2024
Tải xuống

Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024

22/03/2024
Tải xuống

Tài liệu Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2024 (bổ sung)

19/03/2024
Tải xuống

Hồ sơ ứng viên bầu bổ sung HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027

15/03/2024
Tải xuống

Tài liệu quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT & BKS

08/03/2024
Tải xuống

Tài liệu Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2024

01/03/2024
Tải xuống