Thông tin cổ đông

Thông báo

13/02/2017
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan.

Thông báo

13/02/2017
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.

Thông báo

06/02/2017
Về việc gia hạn thời gian công bố BCTC lập cho năm tài chính 2017 của VNF.

Thông báo

02/12/2016
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan.

Thông báo

02/12/2016
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.

Thông báo

30/11/2016
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.