Thông tin cổ đông

Thông báo

05/06/2015
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan.

Nghị quyết Hội đồng Quản trị

09/05/2015
Về việc chi cổ tức đợt cuối năm 2014.

Thông báo

06/05/2015
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan.

Nghị quyết Hội đồng Quản trị

14/04/2015
Nghị quyết Hội đồng Quản trị.

Nghị quyết Hội đồng Quản trị

05/03/2015
Về việc tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2015.

Thông báo

31/12/2014
Về việc hoàn tất thoái vốn tại Công ty NISSIN.