Thông tin cổ đông

Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2012

26/04/2012
Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2012.

Quy chế đề cử - ứng cử - bầu cử

24/04/2012
Quy chế đề cử - ứng cử - bầu cử vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát - Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Tài liệu Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2012

24/04/2012
Tài liệu Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2012.

Báo cáo tình hình quản trị Công ty

20/04/2012
Báo cáo tình hình quản trị Công ty (quý I năm 2012).

Nghị quyết Hội đồng Quản trị

10/04/2012
Về việc tăng vốn đầu tư vào công ty TNHH Dịch vụ Hàng không Véc tơ Quốc Tế.

Thư mời

03/04/2012
Thư mời dự Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2012.