Đại hội Đồng Cổ đông

Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

13/08/2019
Tải xuống

Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2019

26/04/2019
Tải xuống

Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019

26/04/2019
Tải xuống

Tài liệu Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2019

12/04/2019
Tải xuống

Thư mời Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

02/04/2019
Tải xuống

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần VINAFREIGHT

21/12/2018
Tải xuống