Đại hội Đồng Cổ đông

Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019

26/04/2019
Tải xuống

Tài liệu Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2019

12/04/2019
Tải xuống

Thư mời Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

02/04/2019
Tải xuống

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần VINAFREIGHT

21/12/2018
Tải xuống

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần VINAFREIGHT

20/04/2018
Tải xuống

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần VINAFREIGHT

20/04/2018
Tải xuống