Nghị quyết Hội đồng Quản trị

Số: 05-20/NQ - HĐQT

21/04/2020
- Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
Tải xuống

Số: 04-20/NQ - HĐQT

16/04/2020
Hủy danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2020
Tải xuống

Số: 03-20/NQ - HĐQT

30/03/2020
Về việc hoãn tổ chức Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020.
Tải xuống

Số: 02-20/NQ - HĐQT

02/03/2020
- Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
Tải xuống

Số: 01-20/NQ - HĐQT & 02-20/QĐ - HĐQT

03/01/2020
Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc công ty.
Tải xuống

Số: 12-19/NQ - HĐQT

30/10/2019
Về việc triệu tập Đại hội Đồng Cổ đông bất thường.
Tải xuống