Nghị quyết Hội đồng Quản trị

Số: 07-19/NQ-HĐQT

04/06/2019
Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán.
Tải xuống

Số: 06-19/NQ-HĐQT

23/05/2019
Thông qua nội dung chi trả cổ tức năm 2018.
Tải xuống

Số: 05-19/NQ-HĐQT

22/04/2019
Về việc thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
Tải xuống

Số: 04-19/NQ-HĐQT

29/03/2019
Thông qua các báo cáo và tờ trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019.
Tải xuống

Số: 03-19/NQ-HĐQT

21/02/2019
Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
Tải xuống

Số: 02-19/NQ-HĐQT

30/01/2019
Thông qua việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin.
Tải xuống