Nghị quyết Hội đồng Quản trị

Số: 01-19/NQ-HĐQT

30/01/2019
- Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
Tải xuống

Số: 10-18/NQ-HĐQT

21/12/2018
Về việc thay đổi điều lệ công ty.
Tải xuống

Số: 09-18/NQ-HĐQT

28/11/2018
Về việc thông qua phương án đầu tư mua cổ phiếu.
Tải xuống

Số: 08-18/NQ-HĐQT

27/11/2018
Xử lý cổ phiếu không chào bán hết và cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
Tải xuống

Số: 07-18/NQ-HĐQT

18/09/2018
Về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành.
Tải xuống

Số: 06-18/NQ-HĐQT

06/09/2018
Về việc chi cổ tức đợt 2 năm 2017.
Tải xuống