Nghị quyết Hội đồng Quản trị

Số: 11-19/NQ - HĐQT

25/10/2019
Thông qua chủ trương đầu tư.
Tải xuống

Số: 10-19/NQ - HĐQT

05/09/2019
Thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty.
Tải xuống

Số: 09-19/NQ - HĐQT

14/08/2019
Thông qua việc góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần Thăng Long Logistics (TLL).
Tải xuống

Số: 08-19/NQ - HĐQT

19/07/2019
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến.
Tải xuống

Số: 07-19/NQ-HĐQT

04/06/2019
Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán.
Tải xuống

Số: 06-19/NQ-HĐQT

23/05/2019
Thông qua nội dung chi trả cổ tức năm 2018.
Tải xuống