Nghị quyết Hội đồng Quản trị

Số: 09-18/NQ-HĐQT

28/11/2018
Về việc thông qua phương án đầu tư mua cổ phiếu.
Tải xuống

Số: 08-18/NQ-HĐQT

27/11/2018
Xử lý cổ phiếu không chào bán hết và cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
Tải xuống

Số: 07-18/NQ-HĐQT

18/09/2018
Về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành.
Tải xuống

Số: 06-18/NQ-HĐQT

06/09/2018
Về việc chi cổ tức đợt 2 năm 2017.
Tải xuống

Số: 05-18/NQ-HĐQT

26/06/2018
Tải xuống

Số: 04-18/NQ-HĐQT

17/05/2018
Tải xuống