Thông tin cổ đông

Thông báo

06/12/2013
Về việc quyết định xử lý thuế - niên độ 2010-2012.

Nghị quyết Hội đồng Quản trị

28/11/2013
Về việc thoái vốn tại công ty TNHH Dịch vụ hàng hải Jardine.

Thông báo

30/08/2013
Về việc thay đổi chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Báo cáo tình hình quản trị Công ty

29/07/2013
Báo cáo tình hình quản trị Công ty (6 tháng đầu năm 2013).

Thông báo

24/06/2013
Về việc miễn nhiệm Phó TGĐ và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký DN.

Thông báo

14/06/2013
Về việc chọn công ty kiểm toán năm 2013.