Thông tin cổ đông

Thông báo

17/07/2012
Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.

Thông báo

21/06/2012
Về việc góp vốn thành lập công ty SFS.

Tờ trình của Hội đồng Quản trị

12/06/2012
Thông qua việc sửa đổi phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2012.

Thông báo

14/05/2012
Về việc ngày đăng ký cuối cùng đế thực hiện chi cổ tức đợt 2/2011 bằng tiền và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông báo

10/05/2012
Về việc công bố thông tin bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Thông báo

10/05/2012
Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.