Thông tin cổ đông

Thông báo

16/05/2013
Thông báo chia cổ tức năm 2012 theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2013.

Thông báo

27/03/2013
Về việc giải thể công ty liên kết (Cty TNHH Dịch vụ Vận tải Hàng không Toàn cầu Vina).

Báo cáo tình hình quản trị Công ty

25/01/2013
Báo cáo tình hình quản trị Công ty (Năm 2012).

Nghị quyết Hội đồng Quản trị

28/11/2012
Về việc cử thành viên HĐQT tham gia bổ sung HĐTV công ty TNHH DVHK Vector Quốc Tế.

Báo cáo tình hình quản trị Công ty

30/07/2012
Báo cáo tình hình quản trị Công ty (6 tháng đầu năm 2012).

Thông báo

19/07/2012
Về việc chọn công ty kiểm toán năm 2012.