Thông tin cổ đông

Nghị quyết Hội đồng Quản trị

10/04/2012
Về việc tăng vốn đầu tư vào công ty TNHH Dịch vụ Hàng không Véc tơ Quốc Tế.

Thư mời

03/04/2012
Thư mời dự Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2012.

Thông báo

03/04/2012
Mời dự Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2012.

Báo cáo tình hình quản trị Công ty

30/01/2012
Báo cáo tình hình quản trị Công ty (quý IV năm 2011).

Thông báo

14/11/2011
Về việc góp vốn liên doanh UASC, Nissin; giải thể công ty liên kết VAX Global.

Báo cáo tình hình quản trị Công ty

28/10/2011
Báo cáo tình hình quản trị Công ty (quý III năm 2011).