Thông tin cổ đông

Thông báo

18/09/2010
Về việc đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu trên SGDCK Hà Nội.

Quyết định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

18/09/2010
Về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu CTCP Vận tải Ngoại Thương.

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

16/09/2010
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán.

Thư mời

06/09/2010
Thư mời tham dự buổi hướng dẫn giao dịch chứng khoán.

Thông báo

19/08/2010
Về việc chấp thuận về nguyên tắc niêm yết cổ phiếu của CTCP Vận tải Ngoại Thương.

Thông báo

28/07/2010
Về việc tạm chi cổ tức đợt 1 năm 2010.