Thông tin cổ đông

Nghị quyết Hội đồng Quản trị

28/11/2012
Về việc cử thành viên HĐQT tham gia bổ sung HĐTV công ty TNHH DVHK Vector Quốc Tế.

Báo cáo tình hình quản trị Công ty

30/07/2012
Báo cáo tình hình quản trị Công ty (6 tháng đầu năm 2012).

Thông báo

19/07/2012
Về việc chọn công ty kiểm toán năm 2012.

Thông báo

17/07/2012
Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.

Thông báo

21/06/2012
Về việc góp vốn thành lập công ty SFS.

Tờ trình của Hội đồng Quản trị

12/06/2012
Thông qua việc sửa đổi phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2012.