Thông tin cổ đông

Báo cáo tình hình quản trị Công ty

30/01/2012
Báo cáo tình hình quản trị Công ty (quý IV năm 2011).

Thông báo

14/11/2011
Về việc góp vốn liên doanh UASC, Nissin; giải thể công ty liên kết VAX Global.

Báo cáo tình hình quản trị Công ty

28/10/2011
Báo cáo tình hình quản trị Công ty (quý III năm 2011).

Thông báo

28/10/2011
Về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền.

Nghị quyết Hội đồng Quản trị

26/10/2011
Nghị quyết Hội đồng Quản trị.

Báo cáo tình hình quản trị Công ty

29/07/2011
Báo cáo tình hình quản trị Công ty (quý II năm 2011).