Thông tin cổ đông

Thông báo

14/05/2012
Về việc ngày đăng ký cuối cùng đế thực hiện chi cổ tức đợt 2/2011 bằng tiền và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông báo

10/05/2012
Về việc công bố thông tin bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Thông báo

10/05/2012
Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.

Thông báo

10/05/2012
Về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin.

Thông báo

27/04/2012
Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị / Thành viên Ban Kiểm soát.

Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2012

26/04/2012
Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2012.