Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2018

26/04/2018
Tải xuống

Báo cáo tài chính Quý 1/2018 công ty mẹ

26/04/2018
Tải xuống

Giải Trình chênh lệch lợi nhuận giữa QI/2018 và QI/2017 (Báo cáo hợp nhất)

26/04/2018
Tải xuống

Giải Trình chênh lệch lợi nhuận giữa QI/2018 và QI/2017 (Báo cáo riêng)

26/04/2018
Tải xuống

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán

30/03/2018
Tải xuống

Giải trình báo cáo tài chính tổng hợp năm 2017

30/03/2018
Tải xuống