Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Hợp nhất giữa niên độ (năm 2018)

17/08/2018
Tải xuống

Báo cáo tài chính Tổng hợp giữa niên độ (năm 2018)

17/08/2018
Tải xuống

Giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa QII/2017 và QII/2018 (Báo cáo hợp nhất)

27/07/2018
Tải xuống

Báo cáo tài chính hợp nhất QII/2018

27/07/2018
Tải xuống

Giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa QII/2017 và QII/2018 (Báo cáo riêng)

27/07/2018
Tải xuống

Báo cáo tài chính công ty mẹ QII/2018

27/07/2018
Tải xuống