Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính công ty mẹ QI/2019

26/04/2019
Tải xuống

Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018

28/03/2019
Tải xuống

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán

28/03/2019
Tải xuống

Giải trình báo cáo tài chính tổng hợp năm 2018

28/03/2019
Tải xuống

Báo cáo Tài chính tổng hợp năm 2018 đã kiểm toán

28/03/2019
Tải xuống

Giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa QIV/2017 và QIV/2018 (Báo cáo hợp nhất)

30/01/2019
Tải xuống