Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất QI/2019

26/04/2019
Tải xuống

Giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa QI/2018 và QI/2019 (Báo cáo riêng)

26/04/2019
Tải xuống

Báo cáo tài chính công ty mẹ QI/2019

26/04/2019
Tải xuống

Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018

28/03/2019
Tải xuống

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán

28/03/2019
Tải xuống

Giải trình báo cáo tài chính tổng hợp năm 2018

28/03/2019
Tải xuống