Báo cáo tài chính

Giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa Q4/2019 và Q4/2018 (Báo cáo hợp nhất)

21/01/2020
Tải xuống

Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2019

21/01/2020
Tải xuống

Giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa QIII/2018 và QIII/2019 (Báo cáo hợp nhất)

30/10/2019
Tải xuống

Báo cáo tài chính hợp nhất QIII/2019

30/10/2019
Tải xuống

Giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa QIII/2018 và QIII/2019 (Báo cáo riêng)

30/10/2019
Tải xuống

Báo cáo tài chính công ty mẹ QIII/2019

30/10/2019
Tải xuống