Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính công ty mẹ QIII/2018

30/10/2018
Tải xuống

Giải trình chênh lệch KQKD trên BCTCTH 6 tháng đầu năm 2017 và 2018

17/08/2018
Tải xuống

Giải trình chênh lệch KQKD trên BCTCHN 6 tháng đầu năm 2017 và 2018

17/08/2018
Tải xuống

Giải trình chênh lệch KQKD trên BCTCHN 6 tháng đầu năm 2018 trước và sau soát xét

17/08/2018
Tải xuống

Báo cáo tài chính Hợp nhất giữa niên độ (năm 2018)

17/08/2018
Tải xuống

Báo cáo tài chính Tổng hợp giữa niên độ (năm 2018)

17/08/2018
Tải xuống