Thông tin cổ đông

Tài liệu Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2011

20/04/2011
Tài liệu Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2011.

Thư mời

14/04/2011
Thư mời dự Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2011.

Thông báo

14/04/2011
Mời dự Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2011.

Thông báo

18/09/2010
Về việc đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu trên SGDCK Hà Nội.

Quyết định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

18/09/2010
Về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu CTCP Vận tải Ngoại Thương.

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

16/09/2010
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán.