Thông tin cổ đông

Thông báo

02/07/2014
Về việc đã nhận tài liệu của Công ty CP Transimex-Saigon đăng ký chào mua công khai cổ phiếu VNF.

Thông báo

12/06/2014
Về việc chọn công ty kiểm toán năm 2014.

Nghị quyết Hội đồng Quản trị

12/06/2014
Về việc chọn công ty kiểm toán năm 2014.

Nghị quyết Hội đồng Quản trị

03/06/2014
Về việc chi cổ tức đợt cuối năm 2013.

Nghị quyết Hội đồng Quản trị

04/03/2014
Về việc tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2014.