Báo cáo tài chính

Giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa QIII/2018 và QIII/2019 (Báo cáo riêng)

30/10/2019
Tải xuống

Báo cáo tài chính công ty mẹ QIII/2019

30/10/2019
Tải xuống

Giải trình chênh lệch KQKD trên BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018 và 2019

03/09/2019
Tải xuống

Giải trình chênh lệch KQKD trên BCTC tổng hợp 6 tháng đầu năm 2018 và 2019

03/09/2019
Tải xuống

Giải trình chênh lệch KQKD trên BCTCHN 6 tháng đầu năm 2019 trước và sau soát xét

28/08/2019
Tải xuống

Báo cáo tài chính Hợp nhất giữa niên độ (năm 2019)

28/08/2019
Tải xuống