Báo cáo tài chính

Giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa QII/2019 và QII/2020 (Báo cáo riêng)

30/07/2020
Tải xuống

Báo cáo tài chính công ty mẹ QII/2020

30/07/2020
Tải xuống

Giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa QI/2019 và QI/2020 (Báo cáo hợp nhất)

27/04/2020
Tải xuống

Báo cáo tài chính hợp nhất QI/2020

27/04/2020
Tải xuống

Giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa QI/2019 và QI/2020 (Báo cáo riêng)

27/04/2020
Tải xuống

Báo cáo tài chính công ty mẹ QI/2020

27/04/2020
Tải xuống