Thông tin cổ đông

Thông báo

06/09/2018
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền.

Thông báo

31/08/2018
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan.

Thông báo

31/08/2018
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.

Thông báo

30/07/2018
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan.

Thông báo

30/07/2018
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.