Thông tin cổ đông

Thông báo

12/03/2018
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.

Thông báo

07/03/2018
Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Thông báo

06/02/2018
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan.

Thông báo

06/02/2018
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.

Thông báo

06/02/2018
Về việc gia hạn thời gian công bố BCTC lập cho năm tài chính 2018 của VNF.

Thông báo

29/12/2017
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan.