Thông tin cổ đông

Thông báo

21/05/2018
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan.

Thông báo

21/05/2018
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.

Thông báo

16/04/2018
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan.

Thông báo

16/04/2018
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.

Thông báo

05/04/2018
Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn

Thông báo

12/03/2018
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan.