Thông tin cổ đông

Thông báo

28/12/2018
Ngày 28/12/2018 đã nhận được GCN DKDN (thay đổi lần thứ 10).

Thông báo

17/12/2018
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan.

Thông báo

17/12/2018
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.

Thông báo

05/12/2018
Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn.

Thông báo

05/12/2018
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.