Thông tin cổ đông

Thông báo

28/08/2019
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.

Thông báo

12/08/2019
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.

Thông báo

23/07/2019
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan.

Thông báo

23/07/2019
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.

Thông báo

19/07/2019
V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến

Thông báo

02/07/2019
Về việc xử phạt vi phạm hành chánh về thuế.