Thông tin cổ đông

Thông báo

12/08/2016
Về việc bổ sung thành viên ban kiểm soát của Công ty Cổ phần VINAFREIGHT.

Thông báo

03/08/2016
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan.

Thông báo

03/08/2016
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.

Thông báo

01/07/2016
Về việc trưởng ban kiểm soát từ nhiệm và bầu lại trưởng ban kiểm soát mới.

Thông báo

29/06/2016
Về việc chọn công ty kiểm toán năm 2016.

Thông báo

28/06/2016
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan.