Thông tin cổ đông

Thông báo

08/10/2018
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan.

Thông báo

08/10/2018
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.

Thông báo

21/09/2018
Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Thông báo

18/09/2018
Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng.

Thông báo

18/09/2018
Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra  công chúng.