Thông tin cổ đông

Thông báo

05/06/2020
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan.

Thông báo

05/06/2020
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.

Thông báo

28/04/2020
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan.

Thông báo

28/04/2020
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.

Thông báo

21/04/2020
Về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông báo

21/04/2020
Về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền.