Thông tin cổ đông

Thông báo

26/02/2019
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan.

Thông báo

26/02/2019
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.

Thông báo

21/02/2019
Về việc thông báo và giải trình lý do điều chỉnh lịch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019.

Thông báo

19/02/2019
Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu VNF niêm yết bổ sung.

Thông báo

31/01/2019
Về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty Cổ phần VINAFREIGHT.

Thông báo

30/01/2019
Về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu VNF.