Thông tin cổ đông

Thông báo

27/11/2019
Về việc xử phạt vi phạm hành chánh về thuế tại chi nhánh Hà Nội.

Thông báo

22/11/2019
Thư mời họp Đại hội Đồng Cổ đông bất thường năm 2019.

Thông báo

06/11/2019
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan.

Thông báo

06/11/2019
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.

Thông báo

30/10/2019
Về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội Đồng Cổ đông bất thường năm 2019.

Thông báo

02/10/2019
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan.