Thông tin cổ đông

Thông báo

08/02/2021
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan

Thông báo

08/02/2021
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan

Thông báo

26/01/2021
Thông báo thực hiện quyền mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

Thông báo

07/01/2021
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu

Thông báo

07/01/2021
Về việc thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

Thông báo

07/01/2021
Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng