Thông tin cổ đông

Thông báo

30/10/2019
Về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội Đồng Cổ đông bất thường năm 2019.

Thông báo

02/10/2019
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan.

Thông báo

02/10/2019
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.

Thông báo

07/09/2019
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 12).

Thông báo

28/08/2019
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan.

Thông báo

28/08/2019
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.