Thông tin cổ đông

Thông báo

12/11/2018
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.

Thông báo

08/10/2018
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan.

Thông báo

08/10/2018
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.

Thông báo

21/09/2018
Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.