Thông tin cổ đông

Thông báo

02/04/2021
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Thông báo

02/04/2021
Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

Thông báo

19/03/2021
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan

Thông báo

08/03/2021
Báo cáo việc thực hiện một phần quyền mua cổ phiếu phát hành ra công chúng cho cổ động hiện hữu của ông Nguyễn Bích Lân

Thông báo

26/02/2021
Về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo

22/02/2021
Về việc thực hiện một phần quyền mua cổ phiếu phát hành ra công chúng cho cổ động hiện hữu của ông Nguyễn Bích Lân