Thông tin cổ đông

Thông báo

04/04/2019
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan.

Thông báo

04/04/2019
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.

Thông báo

29/03/2019
Ông Tôn Thất Hưng xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT công ty cổ phần VINAFREIGHT.

Thông báo

06/03/2019
Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Thông báo

05/03/2019
Về việc gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2019.

Thông báo

26/02/2019
Về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.