Thông tin cổ đông

Thông báo

30/01/2019
Hủy ủy quyền thực hiện công bố thông tin.

Thông báo

30/01/2019
Về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin.

Thông báo

23/01/2019
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan.

Thông báo

23/01/2019
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.

Thông báo

31/12/2018
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 10).