Thông tin cổ đông

Thông báo

25/06/2021
Đã ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2021.

Thông báo

01/06/2021
Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Công ty CP Vinafreight (MCK: VNF)

Thông báo

17/05/2021
Giấy chứng nhận ĐKKD thay đổi lần thứ 14.

Thông báo

17/05/2021
Thông báo số 1620/TB - SGDHN v/v chấp thuận thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty CP Vinafreight (MCK: VNF).

Thông báo

07/05/2021
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán