Thông tin cổ đông

Báo cáo tình hình quản trị Công ty

29/07/2013
Báo cáo tình hình quản trị Công ty (6 tháng đầu năm 2013).

Thông báo

24/06/2013
Về việc miễn nhiệm Phó TGĐ và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký DN.

Thông báo

14/06/2013
Về việc chọn công ty kiểm toán năm 2013.

Thông báo

16/05/2013
Thông báo chia cổ tức năm 2012 theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2013.

Thông báo

27/03/2013
Về việc giải thể công ty liên kết (Cty TNHH Dịch vụ Vận tải Hàng không Toàn cầu Vina).

Báo cáo tình hình quản trị Công ty

25/01/2013
Báo cáo tình hình quản trị Công ty (Năm 2012).