Thông tin cổ đông

Báo cáo tình hình quản trị Công ty

24/01/2014
Báo cáo tình hình quản trị Công ty (Năm 2013).

Thông báo

02/01/2014
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền.

Nghị quyết Hội đồng Quản trị

31/12/2013
Về việc tạm ứng cổ tức đợt I năm 2013.

Thông báo

06/12/2013
Về việc quyết định xử lý thuế - niên độ 2010-2012.

Nghị quyết Hội đồng Quản trị

28/11/2013
Về việc thoái vốn tại công ty TNHH Dịch vụ hàng hải Jardine.

Thông báo

30/08/2013
Về việc thay đổi chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.