Thông tin cổ đông

Thông báo

05/12/2018
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Thông báo

27/11/2018
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan.

Thông báo

12/11/2018
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan.

Thông báo

12/11/2018
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.