Thông tin cổ đông

Thông báo

02/03/2020
Về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông báo

24/02/2020
Về việc gia hạn thời gian công bố BCTC lập cho năm tài chính 2020

Thông báo

17/02/2020
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan.

Thông báo

17/02/2020
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.

Thông báo

14/01/2020
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan.

Thông báo

14/01/2020
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.