Thông tin cổ đông

Thông báo

04/06/2019
Về việc chọn công ty kiểm toán.

Thông báo

23/05/2019
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền.

Thông báo

17/05/2019
Về việc giải thể Expo Vina.

Thông báo

13/05/2019
Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Thông báo

09/05/2019
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan.

Thông báo

09/05/2019
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.