Thông tin cổ đông

Thông báo

13/07/2020
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan.

Thông báo

13/07/2020
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.

Thông báo

05/06/2020
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan.

Thông báo

05/06/2020
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.

Thông báo

28/04/2020
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan.

Thông báo

28/04/2020
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.