Thông tin cổ đông

Thông báo

07/05/2021
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

Thông báo

14/04/2021
Về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của VNF

Thông báo

02/04/2021
Đơn xin từ nhiệm - ông Bùi Tuấn Ngọc

Thông báo

02/04/2021
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Thông báo

02/04/2021
Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

Thông báo

19/03/2021
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan