Thông tin cổ đông

Thông báo

09/05/2019
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.

Thông báo

12/04/2019
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.

Thông báo

04/04/2019
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan.

Thông báo

04/04/2019
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.

Thông báo

29/03/2019
Ông Tôn Thất Hưng xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT công ty cổ phần VINAFREIGHT.

Thông báo

06/03/2019
Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.