Thông tin cổ đông

Thông báo

02/01/2021
Ông Trương Minh Long, thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 đã qua đời do bạo bệnh.

Thông báo

01/12/2020
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan

Thông báo

01/12/2020
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan

Thông báo

26/10/2020
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan

Thông báo

26/10/2020
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan

Thông báo

23/10/2020
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền