Thông tin cổ đông

Thông báo

17/02/2020
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.

Thông báo

14/01/2020
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan.

Thông báo

14/01/2020
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.

Thông báo

06/12/2019
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan.

Thông báo

06/12/2019
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.

Thông báo

27/11/2019
Về việc xử phạt vi phạm hành chánh về thuế tại chi nhánh Hà Nội.