Thông tin cổ đông

Thông báo

05/03/2019
Về việc gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2019.

Thông báo

26/02/2019
Về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thông báo

26/02/2019
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan.

Thông báo

26/02/2019
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.

Thông báo

21/02/2019
Về việc thông báo và giải trình lý do điều chỉnh lịch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019.

Thông báo

19/02/2019
Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu VNF niêm yết bổ sung.