Thông tin cổ đông

Thông báo

08/03/2021
Báo cáo việc thực hiện một phần quyền mua cổ phiếu phát hành ra công chúng cho cổ động hiện hữu của ông Nguyễn Bích Lân

Thông báo

26/02/2021
Về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo

22/02/2021
Về việc thực hiện một phần quyền mua cổ phiếu phát hành ra công chúng cho cổ động hiện hữu của ông Nguyễn Bích Lân

Thông báo

08/02/2021
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan

Thông báo

08/02/2021
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan

Thông báo

26/01/2021
Thông báo thực hiện quyền mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm