Thông tin cổ đông

Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/05/2017
Về việc chi cổ tức đợt 2 năm 2016.

Thông báo

21/04/2017
Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị / thành viên Ban Kiểm soát.

Thông báo

12/04/2017
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan.

Thông báo

12/04/2017
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.

Thông báo

12/04/2017
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn.