Thông tin cổ đông

Thông báo

27/10/2017
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan.

Thông báo

27/10/2017
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.

Thông báo

18/09/2017
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan.

Thông báo

18/09/2017
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.

Thông báo

14/08/2017
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan.

Thông báo

17/07/2017
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế - niên độ 2015-2016