Thông tin cổ đông

Thông báo

07/01/2021
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu

Thông báo

07/01/2021
Về việc thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

Thông báo

07/01/2021
Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng

Thông báo

04/01/2021
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan

Thông báo

04/01/2021
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan

Thông báo

02/01/2021
Ông Trương Minh Long, thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 đã qua đời do bạo bệnh.