Thông tin cổ đông

Thông báo

31/01/2019
Về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty Cổ phần VINAFREIGHT.

Thông báo

30/01/2019
Về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu VNF.

Thông báo

30/01/2019
Hủy ủy quyền thực hiện công bố thông tin.

Thông báo

30/01/2019
Về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin.

Thông báo

23/01/2019
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan.

Thông báo

23/01/2019
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.