Thông tin cổ đông

Thông báo

14/03/2017
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan.

Thông báo

14/03/2017
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.

Thông báo

02/03/2017
Về việc thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Thông báo

13/02/2017
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan.

Thông báo

13/02/2017
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.